نمایندگان مجلس با تشکیل شورای عالی دریایی موافقت نکردند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل «شورای عالی دریایی کشور» موافقت نکردند

به گزارش ضربان خبر، نمایندگان در جلسه امروز( دوشنبه ،24مهر ) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه پس از مخالفت با تصویب بند (الف) ماده61 این لایحه به پیشنهاد حذف آن رای دادند.

الف- به منظور سیاستگذاری و مدیریت یکپارچه «اقتصاد دریا»، با ادغام شورای عالی صنایع دریایی کشور، موضوع ماده (9) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 1387 و شورای عالی اقیانوس شناسی مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی، «شورای عالی دریایی کشور» به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای راه وشهرسازی بهعنوان دبیر شورا، نفت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، علوم، تحقیقات و فناوری، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و یک نفر نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با وظایف مشروح زیر تشکیل می شود:

1- کلیه وظایف قانونی شورای عالی صنایع دریایی و شورای عالی اقیانوس شناسی

2- تصویب سند راهبردی و نقشه راه و برنامه عملیاتی پیشرفت اقتصاد دریامحور و ارائه آن به مراجع ذیربط در صورت لزوم

3- ضابطه گذاری برای جلب منابع مالی و غیرمالی طرحهای زیرساختی و توسعه ای مناطق ساحلی و دریایی با ایجاد زیرساختهای لازم نرم افزاری از قبیل تسهیلات حقوقی و قانونی و مشوق های اقتصادی با اهرم سازی منابع دولتی

4- تهیه، تدوین و تصویب طرحها و برنامه های پیشرفت اقتصاد دریامحور در بخشهای اساسی و اولیه اقتصاد دریامحور شامل صنایع ساخت و تعمیر کشتی، حمل و نقل دریایی، فعالیتهای بندری، انرژیهای تجدیدپذیر، گردشگری، منابع زنده و غیرزنده

5- تقویت و ارتقای سطح دانش و مهارتهای تخصصی و توسعه منابع انسانی دستگاههای متولی اقتصاد دریا و توانمندسازی جوامع محلی و بومی از طریق بورسیه نمودن نیروهای مستعد در داخل کشور با اولویت جوامع محلی جهت تحصیل در رشته های تخصصی مرتبط با اقتصاد دریا تصمیمات شورای عالی دریایی کشور پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا خواهد بود.

آیین نامه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف و ساختار شورای عالی دریایی کشور ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی بهتصویب هیأت وزیران می رسد.

 

مارا دنبال کنید :