تقویت زیرساخت های شهرستان فلاورجان ضامن توسعه پایدار اقتصادی

کاندیدا دوازدهمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان فلاورجان گفت: توسعه پایدار مولفه های مختلف زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و فرهنگی را در بر می گیرد و برای توسعه پایدار اقتصادی شهرستان فلاورجان ما نیازمند توسعه زیرساخت های اقتصادی شهرستان در همه ابعاد هستیم.

به گزارش ضربان خبر، دکتر لیلا اله دادیان در جمع خبرنگاران یکی از موانع توسعه اقتصادی در شهرها و روستاهای شهرستان فلاورجان را محرومیت و تگناهای زیرساخت های ارتباطی مناسب شامل جاده، معابر و حمل و نقل عمومی عنوان کرد و گفت: باید کیفیت و کمیت زیرساخت های اصلی اقتصاد در شهرستان رشد و توسعه یابد. وی تصریح کرد: این شهرســتان بــه دلیــل همجواری بــا کارخانه ذوب آهــن، کارخانه ســیمان اصفهان و ایرانیت، مجتمع پتروشــیمی و اســتخراج ســنگهای معدنــی و نیــز کارخانه هــای قطب صنعتی اشــترجان و نیــز گذر اتوبــان ذوب آهــن از موقعیت اســتراتژیک ویژه ای برخــوردار اســت. کاندیدا دوازدهمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان فلاورجان با بیان اینکه حدود 5 درصد از حمل و نقل کالای استان اصفهان توسط فعالین صنعت حمل و نقل کالای شهرستان فلاورجان انجام می گیرد، گفت: تناسب میزان حمل و نقل بار انجام شده با بودجه های تخصیص داده شده برای حفظ و نگهداری راه های شهرستان فلاورجان ضروری است. اله دادیان توسعه تک بعدی شهرستان فلاورجان را بلای خانمان سوز دانست و گفت: بسیاری از مشکلات زیست محیطی صنایع بزرگ استان ناشی از همین طرز تفکر تک بعدی بوده است اما توسعه صنعتی در شهرستان فلاورجان باید توام با پیوست های زیست محیطی، فرهنگی و اقتصادی باشد.

مارا دنبال کنید :