افزایش تولید ذوب آهن اصفهان در نیمه اول سال

تولید ذوب آهن اصفهان در شش ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزایش یافته و فراتر از برنامه پیش می رود . گزارش تولید این مجتمع عظیم صنعتی نشان می دهد که تولید چدن در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ بیش از یک میلیون و ۵۵۰ هزار و ۳۵۵ تن بود که ۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و ۷ درصد نیز از برنامه امسال بیشتر است . در این مدت حدود ۶۴۹ هزار تن کک تولید شده که سه درصد از مدت مشابه سال قبل و برنامه تولید بیشتر است . تولید آگلومره نیز در شش ماهه اول سال جاری به یک میلیون و ۷۵۷ هزار تن رسیده که ۲ درصد نسبت به تولید سال گذشته رشد داشته و۵ درصد بیشتر از برنامه می باشد.

به گزارش ضربان خبر، ذوب آهن اصفهان موفق شد در نیمه اول سال جاری یک میلیون و ۳۹۲ هزار تن شمش آماده تولید کند که ۶ درصد فراتر از تولید شمش در مدت مشابه سال قبل و ۵ درصد بیشتر از برنامه تولید این محصول بوده است . تولید محصولات نهایی این مجتمع عظیم صنعتی در سال جاری مطابق برنامه بوده و از عدد ۸۷۵ هزار تن عبور کرده است که البته ۸ درصد بیشتر از تولید محصول نهایی در شش ماهه اول سال گذشته است .

همچنین قابل ذکر است که تولید تیر آهن ذوب آهن اصفهان نیز در شش ماهه اول سال جاری افزایش یافته و بیش از ۵۲۲ هزار تن بوده است که افزایش ۱۸ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد و ۱۴ درصد نیز فراتر از برنامه انجام شده است . این مجتمع عظیم صنعتی در شش ماهه اول سال جاری بیش از ۱۶ هزار تن ریل تولید کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۵ برابر افزایش یافته است .

شرایط خوب تولید ذوب آهن در شش ماهه اول سال جاری نشان می دهد که این شرکت با وجود مشکلات مختلف می تواند امسال از تولید ۳ میلیون تن چدن مذاب گذر کند .

مارا دنبال کنید :